تاریخ : سه شنبه 12 اسفند - فارسی | En
مدیریت امور حقوقی
  1. دکتر محمود عقیلی- مشاور امور حقوقی ریاست دانشگاه
  2. قنبر علی تاجیک- کارشناس مسئول قراردادها
  3. محمد مهدی اورسجی-کارشناس حقوقی