تاریخ : سه شنبه 12 اسفند - فارسی | En
تماس با ما

نشانی تماس با دانشگاه گرگان

 

آدرس سازمان مرکزی دانشگاه : گرگان – خیابان شهید بهشتی کد پستی : ۴۹۱۳۸۱۵۷۳۹

آدرس پردیس دانشگاه : گرگان – میدان بسیج کد پستی : ۴۹۱۸۹۴۳۴۶۴

نمابر : ۳۲۲۲۰۶۴۰ ۰۱۷

پست الکترونیکی : ravabet.gorgan@gmail.com

تلفنهای تماس:

۳۲۲۵۱۷۰۱ ۰۱۷ – ۳۲۲۵۱۷۰۲ ۰۱۷ – ۳۲۲۵۱۷۰۴ ۰۱۷ – ۳۲۲۲۰۳۲۱ ۰۱۷

مرکز تلفن پردیس میدان بسیج :

۳۲۴۴۰۸۷۰-۱ ۰۱۷

مرکز تلفن منابع :

۳۲۲۵۱۷۰۱ ۰۱۷